Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Strona główna
Informacje
Rekrutacja
Oddziały przedszkolne
Dla Rodziców
Historia
Patron
Dokumenty szkolne
Szkoła Odkrywców Talentów
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Świetlica
Pedagog i psycholog
Sekretariat
Pracownicy
Gazetka
Kalendarz
Absolwenci
Dzwonki
Pracownia ekologiczna
Gmina Ksawerów
UE- Fundusze
Publikacje
Do pobrania
Ciekawe strony
Kontakt
Ogłoszenia
Oferta pracy
Petycje

 

 

eTwinning
Szkolne eksperymentarium

 

 

Projekt pt. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 43.641,20

 

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 36.941,20 zł co stanowi prawie 85% kosztów ogólnych.

 

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia ekopracowni i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny.

„Nasza zielona pracownia” będzie wykorzystywana na potrzeby innych przedmiotów ze względu na braki lokalowe. Jednym z argumentów przemawiającym za takim wykorzystaniem pracowni jest nauczyciel uczący wielu przedmiotów.

W sali będą odbywały się w tygodniu  następujące zajęcia:

- 1 godz. koła ekologicznego,

-  9 godz. przyrody,

- 12 godz. zajęć komputerowych i informatyki ( zmiennie w zależności od liczebności klas- podział na grupy),

- 3 godziny zajęć technicznych - 1 godz. koła redakcyjno- informatycznego,

W trakcie tygodnia w sali odbędzie się 26 godz. lekcyjnych.

Wg obliczeń w roku 2014 odbywać się będzie około 700 godzin zajęć lekcyjnych.

 

Ponad to w ramach projektu przygotowano program edukacyjny, który jest propozycją sposobu realizacji edukacji ekologicznej w warunkach funkcjonowania i na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych dla klas czwartych, piątych i szóstych. Będzie realizowany w postaci rocznego 36 - godzinnego modułu, w którym zarządzanie czasem pozostaje w gestii nauczyciela.

Główną ideą programu jest rozbudzanie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godzina tygodniowo, a w razie potrzeby 2 godzin.

Tematy i sposób ich realizacji przygotowane są w taki sposób aby angażowały nie tylko uczniów ale także ich rówieśników, rodziców, którzy w obecnych czasach mają być współtwórcami procesu edukacyjnego. Ten program to nie tylko sposób na zdrowe środowisko ale również na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, także poczucia własnej wartości i własnych możliwości. W trakcie realizacji programu okaże się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców.

Założenia programowe dotyczą: poszerzenia wiedzy ekologicznej  wykraczającej poza podstawę programową i wykreowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród uczniów.

Cele ogólne programu to poznanie najbliższego środowiska poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, odwołanie się do lokalnych problemów środowiskowych.

Cele szczegółowe programu:

·        dostrzeganie i wartościowanie zmian zachodzących w środowisku,

·        podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska, propagowanie ich i zachęcanie innych do współpracy,

·        podchodzenie w sposób racjonalny do przyrody,

·        zachowywanie się zgodnie z zasadami kultury obcowania z przyrodą, wykazywanie wrażliwość na jej piękno,

·        zdobycie podstawowej wiedzę o ochronie i kształtowaniu środowiska.

www.wfosigw.lodz.pl

 

Sieciaki 

 Dziecko w sieci

Rzecznik Praw Dziecka        

Fundacja Dzieci Niczyje

Centrum Edukacji Obywatelskiej