Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Strona główna
Informacje
Oddziały przedszkolne
Dla Rodziców
Historia
Patron
Dokumenty szkolne
Szkoła Odkrywców Talentów
Samorząd Uczniowski
Pedagog
Biblioteka
Pracownicy
Sekretariat
Rekrutacja
Absolwenci
Świetlica
Gazetka
Kalendarz
Dzwonki
Pracownia ekologiczna
Gmina Ksawerów
UE- Fundusze
Publikacje
Do pobrania
Ciekawe strony
Kontakt
Ogłoszenia
Oferta pracy
Petycje

 

 

eTwinning
Szkolne eksperymentarium

 

 

Projekt pt. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 43.641,20

 

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 36.941,20 zł co stanowi prawie 85% kosztów ogólnych.

 

Opis zakresu projektu:

Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia ekopracowni i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny.

„Nasza zielona pracownia” będzie wykorzystywana na potrzeby innych przedmiotów ze względu na braki lokalowe. Jednym z argumentów przemawiającym za takim wykorzystaniem pracowni jest nauczyciel uczący wielu przedmiotów.

W sali będą odbywały się w tygodniu  następujące zajęcia:

- 1 godz. koła ekologicznego,

-  9 godz. przyrody,

- 12 godz. zajęć komputerowych i informatyki ( zmiennie w zależności od liczebności klas- podział na grupy),

- 3 godziny zajęć technicznych - 1 godz. koła redakcyjno- informatycznego,

W trakcie tygodnia w sali odbędzie się 26 godz. lekcyjnych.

Wg obliczeń w roku 2014 odbywać się będzie około 700 godzin zajęć lekcyjnych.

 

Ponad to w ramach projektu przygotowano program edukacyjny, który jest propozycją sposobu realizacji edukacji ekologicznej w warunkach funkcjonowania i na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych dla klas czwartych, piątych i szóstych. Będzie realizowany w postaci rocznego 36 - godzinnego modułu, w którym zarządzanie czasem pozostaje w gestii nauczyciela.

Główną ideą programu jest rozbudzanie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godzina tygodniowo, a w razie potrzeby 2 godzin.

Tematy i sposób ich realizacji przygotowane są w taki sposób aby angażowały nie tylko uczniów ale także ich rówieśników, rodziców, którzy w obecnych czasach mają być współtwórcami procesu edukacyjnego. Ten program to nie tylko sposób na zdrowe środowisko ale również na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, także poczucia własnej wartości i własnych możliwości. W trakcie realizacji programu okaże się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców.

Założenia programowe dotyczą: poszerzenia wiedzy ekologicznej  wykraczającej poza podstawę programową i wykreowanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród uczniów.

Cele ogólne programu to poznanie najbliższego środowiska poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, odwołanie się do lokalnych problemów środowiskowych.

Cele szczegółowe programu:

·        dostrzeganie i wartościowanie zmian zachodzących w środowisku,

·        podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu środowiska, propagowanie ich i zachęcanie innych do współpracy,

·        podchodzenie w sposób racjonalny do przyrody,

·        zachowywanie się zgodnie z zasadami kultury obcowania z przyrodą, wykazywanie wrażliwość na jej piękno,

·        zdobycie podstawowej wiedzę o ochronie i kształtowaniu środowiska.

www.wfosigw.lodz.pl

 

Sieciaki 

 Dziecko w sieci

Rzecznik Praw Dziecka        

Fundacja Dzieci Niczyje

Centrum Edukacji Obywatelskiej